RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie.

II. Dane osobowe Pani/Pana* będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, wykonania zadania określonego w przepisach prawa*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.

Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

III. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana*danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo prowadzonego postępowania administracyjnego innych czynności przed organem przez okres trwania postępowania przed organem oraz archiwizacji danych wynikających z odrębnych przepisów.


IV. Powyższe dane będę przechowywane przez okres niezbędny, o którym mowa w pkt III.

V. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawy (m.in. biegłym, pełnomocnikom, ekspertom, zewnętrznej obsłudze prawnej itp.).

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, za wyjątkami wskazywani w art. 21 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 3 RODO,d) przenoszenia danych,e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.VIII. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.


VII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danychosobowych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a albo art. 9 ust. 2 lit. a RODO, alecofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przedjej wycofaniem.