Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach RPO WŚ

Zarządzenie Nr 19/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie z dnia 12.12.2019r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie
  2. Załącznik nr 1 do regulaminu Oferta
  3. Załącznik nr 1 do zarządzenia Regulamin konkursu
  4. Załącznik nr 2 do regulaminu Formularz
  5. Załącznik nr 3 do regulaminu Protokół